Projekt

Interpretacja dziedzictwa kulturowego, na której opierać się będzie project, jest sztuką nie tylko odkrywania znaczenia własnej tożsamości, ale także zdobywania umiejętności odnalezienia się w nowym środowisku .

Poprzez użycie innowacyjnych technik, nauczyciele, uczniowie i cała społeczność lokalna opracuje materiały i działania, które w atrakcyjny sposób pozwolą im poznać polskie dziedzictwo narodowe.

Zaangażowanie do działań dzieci rodzin emigranckich oraz całej społeczności szkolnej uświadomi im, że obcy nie znaczy inny. Będą uczyć się tolerancji i akceptacji.

W projekcie biąrą udział szkoły z Grecji, Polski, Włoch i Niemiec. Każda szkoła opracuje własne materiały i działania.

Produktem końcowym będzie przewodnik zawierający zalecenia i instrukcje sposobu realizacji projektu w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Projekt będzie rozwijał techniki interperetacji dziedzictwa wśród nauczycieli, dostarczy umiejętności ułatwiające tworzenie projektów związanych z dziedzictwem kulturowym opracowanych przez uczniów/studentów jako narzędzie do wspierania integracji migrantów oraz poszanowania wartości europejskich.

Learn More about the project partners

HIMIS involves four schools in Italy, Greece, Poland and Germany. Each school is developing interpretive materials and activities, such as heritage trails and guided walks.